Frieslandklus

Met samen bijna 50 jaar ervaring zorgen wij ervoor dat uw opdrachten vakkundig en betrouwbaar worden uitgevoerd. Wij (Jos en Piet) werken samen. Op deze manier kunnen we sneller leveren en daarnaast kunnen we ook grotere opdrachten aan gaan. Hier gaat uiteraard geen betrouwbaarheid of vakkundigheid verloren.

PRIVACYVERKLARING

 

 

 

Frieslandklus respecteert de privacy van haar klanten,  in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde  verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben  wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot  deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor  betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor  alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens  kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

De  aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van  toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Frieslandklus, gevestigd te Het helmhout 81, 9206AZ Drachten, Kvk-nummer: .

 

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Frieslandklus.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als  identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of  indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een  identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,  een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn  voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,  culturele of sociale identiteit.
  1. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op  grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van  en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van  de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking  bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze  rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via p.kater@frieslandklus.nl.
  2. Ieder  verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig  identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder  vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw  verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal  van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden  verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 

In  geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de  betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens  nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen  verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die  autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de  bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U  kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar  toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te  ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: p.kater@frieslandklus.nl.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent  deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering  van toepassing is.

 

 

Artikel 10 - Contact

 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: P. Kater, p.kater@frieslandklus.nl.

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 09 november 2018 tot nader order.